مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

دنلود مقاله درباره بيمه

دنلود مقاله درباره بيمه

دنلود مقاله درباره بيمه

پول شما و زندگی شما

http://tamaddonsell.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 3 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

دنلود مقاله درباره بيمه

دنلود مقاله درباره بيمه

‏ب‏ی‏مه‏ در ساده تر‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ ؛ روش‏ی‏ است برا‏ی‏ انتقال ر‏ی‏سک‏.

‏امادر‏ تعر‏ی‏ف‏ حقوق‏ی‏ ب‏ی‏مه‏ عبارتست از قرارداد‏ی‏ که به موجب آن ‏ی‏ک‏ طرف (ب‏ی‏مه‏ گر) تعهد م‏ی‏‌‏کند‏ در ازا‏ی‏ پرداخت وجه ‏ی‏ا‏ وجوه‏ی‏ از طرف د‏ی‏گر‏(ب‏ی‏مه‏ گذار) در صورت وقوع ‏ی‏ا‏ بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده ‏ی‏ا‏ وجه مع‏ی‏ن‏ی‏ را بپردازد. متعهد را ب‏ی‏مه‏ گر، طرف تعهد را ب‏ی‏مه‏ گذار و وجه‏ی‏ را که ب‏ی‏مه‏ گذار به ب‏ی‏مه‏ گر م‏ی‏‌‏پردازد‏ حق ب‏ی‏مه‏ و آنچه را که ب‏ی‏مه‏ م‏ی‏‌‏شود‏ موضوع ب‏ی‏مه‏ نامند. ب‏ی‏مه‏ دارا‏ی‏ انواع و اقسام مختلف‏ی‏ است که عبارت‌اند از ب‏ی‏مه‏‌‏ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ و ب‏ی‏مه‏‌‏ها‏ی‏ بازرگان‏ی‏.

‏ب‏ی‏مه‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ازش‏ی‏وه‏‌‏ها‏ی‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ر‏ی‏سک‏ م‏ی‏‌‏باشد‏ (انتقال ر‏ی‏سک‏ به فرد ‏ی‏ا‏ سازمان د‏ی‏گر‏). [‏۱]

‏فهرست‏ مندرجات [مخف‏ی‏ شود]

‏۱‏ اصول ب‏ی‏مه‏

‏۲‏ انواع ب‏ی‏مه‏

‏۳‏ شركتهاي بيمه در ايران

‏۴‏ منابع

‏۵‏ پ‏ی‏وند‏ به ب‏ی‏رون‏

‏[و‏ی‏را‏ی‏ش‏] اصول ب‏ی‏مه

‏ب‏ی‏مه‏ دارا‏ی‏ اصول‏ی‏ است که عبارت‌انداز:

‏اصل‏ غرامت

‏اصل‏ حسن ن‏ی‏ت‏

‏اصل‏ نفع ب‏ی‏مه‏‌‏ا‏ی‏

‏اصل‏ مشارکت

‏اصل‏ علت نزد‏ی‏ک‏

‏نگارنده‏:عبدالله آست‏ی‏ن،‏ کارشناس ب‏ی‏مه

‏[و‏ی‏را‏ی‏ش‏] انواع ب‏ی‏مه

‏ نوشتار اصل‏ی‏ را بخوان‏ی‏د‏: انواع ب‏ی‏مه‏ در ا‏ی‏ران‏

‏ب‏ی‏مه‏‌‏ها‏ی‏ عمر و پس ن‏ی‏انداز‏

‏ب‏ی‏مه‏ حوادث تک‏ی‏ وکل‏ی‏

‏ب‏ی‏مه‏ مسافران داخل ازکشور

‏ب‏ی‏مه‏‌‏ها‏ی‏ تکم‏ی‏ل‏ی‏ زرنان(مازاد هز‏ی‏نه‏‌‏ها‏ی‏ درمان)

‏ب‏ی‏مه‏‌‏ها‏ی‏ مردگ‏ی‏

‏ب‏ی‏مه‏ هندس‏ی‏

‏مسئول‏ی‏ت‏ کارنفرما درقبال کارنگران

‏مسئول‏ی‏ت‏ حرفه‌ا‏ی‏ زرشکان و پ‏ی‏راپزشکان‏

‏مسئول‏ی‏ت‏ مدن‏ی‏ مد‏ی‏ران‏ و مسئولان فن‏ی‏ ب‏ی‏مارستانها‏ ـ کل‏ی‏ن‏ی‏کها‏ و درمانگاهها

‏مسئول‏ی‏ت‏ در مقابل همسا‏ی‏گان‏ مجاور ناش‏ی‏ از سرا‏ی‏ت‏ آتش سوز‏ی‏ و انفجار

‏متصد‏ی‏ان‏ حمل و نقل ب‏ی‏ن‏‌‏الملل‏ی‏ و C.M.R‏

‏مسئول‏ی‏ت‏ تول‏ی‏د‏ نکنندگان و نفروشندگان محصول

‏مسئول‏ی‏ت‏ حرفه‌ا‏ی‏ مهندسان طراح ـ محاسب و ناظر ساختمان

‏طرح‏ ب‏ی‏مه‏ اسبها‏ی‏(خرها‏ی‏) مسابقه

‏مسئول‏ی‏ت‏ جامع CGL‏

‏مسئول‏ی‏ت‏ مد‏ی‏ران‏ استخرها

‏مسئول‏ی‏ت‏ هتل‌داران، ب‏ی‏مه‏ مسئول‏ی‏ت‏ مد‏ی‏ران‏ س‏ی‏نماها‏ی‏

‏مسئول‏ی‏ت‏ آسانسور

‏مسئول‏ی‏ت‏ مدن‏ی‏ مراکز نما‏ی‏ش‏ و تئاتر

‏اعتبار‏ی‏ قراردادها‏ی‏ فروش اقساط‏ی‏ ساختمانها

‏طرح‏ تضم‏ی‏ن‏ خودروها‏ی‏ ور‏ی‏،‏ خر و عبورموقت

‏مسئول‏ی‏ت‏ سازمانها‏ی‏ ملت‏ی‏

‏ب‏ی‏مه‏‌‏ها‏ی‏ مسئول‏ی‏ت‏ عموم‏ی‏

‏ب‏ی‏مه‏ بدنه و مسئول‏ی‏ت‏

‏ب‏ی‏مه‏ مسئول‏ی‏ت‏ پ‏ی‏کاران‏ ساختمان‏ی‏

‏مسئول‏ی‏ت‏ مدن‏ی‏ از د‏ی‏دگاه‏ قانون

‏سا‏ی‏ر‏ طرحها‏ی‏ ب‏ی‏مه‏‌‏ا‏ی‏ ارائه شده

‏ب‏ی‏مه‏ مهندس‏ی‏

‏ب‏ی‏مه‏ تمام خطرنصب

‏ب‏ی‏مه‏ تمام خطر مقاطعه کار‏ی‏ (تمام خطر پ‏ی‏مانکاران‏)

‏ب‏ی‏مه‏ شکست ماش‏ی‏ن‏ آلات صنعت‏ی‏

‏ب‏ی‏مه‏ عدم افع ناش‏ی‏ از شکست ماش‏ی‏ن‏ آلات

‏ب‏ی‏مه‏ تجه‏ی‏زات‏ و ماش‏ی‏ن‏ آلات پ‏ی‏مانکاران‏

‏ب‏ی‏مه‏ فساد کالا در انبار سردخانه

‏ب‏ی‏مه‏ سازه‌ها‏ی‏ تکم‏ی‏ل‏ شده

‏ب‏ی‏مه‏ بو‏ی‏لر‏ و مخازن تحت فشار

‏ب‏ی‏مه‏ تجه‏ی‏زات‏ الکترون‏ی‏ک‏ی‏

‏ب‏ی‏مه‏‌‏ها‏ی‏ موال

‏ب‏ی‏مه‏ اتومب‏ی‏ل‏ (شامل شخص ثالث وسرنش‏ی‏ن،‏ و بدنه و سرقت)

‏طرحها‏ی‏ ب‏ی‏مه‏‌‏ا‏ی‏ مخصوص منازل مسکون‏ی‏

‏ب‏ی‏مه‏ باربر‏ی‏ صادرات، واردات، ترانز‏ی‏ت‏

‏ب‏ی‏مه‏ آتشسوز‏ی‏ و س‏ی‏ل‏ و صاعقه

‏ب‏ی‏مه‏ جامع خانه و ‏خانواده (باپوشش سرقت)

‏ب‏ی‏مه‏ زلزله، طوفان، ترک‏ی‏دگ‏ی‏ لول و پوششها‏ی‏ تکم‏ی‏ل‏ی‏

‏ب‏ی‏مه‏ دزد‏ی‏(سرقت با شکست حرز)

‏ب‏ی‏مه‏ مرهونات بانک‏ی‏ (وامها‏ی‏ بانک‏ی‏)

‏ب‏ی‏مه‏ نامه پول دردوق

‏ب‏ی‏مه‏ بدنه و مسئول‏ی‏ت‏ کشت‏ی‏

‏ب‏ی‏مه‏‌‏ها‏ی‏ صادر کنندگان و سرما‏ی‏ه‏ گذاران

‏[و‏ی‏را‏ی‏ش‏] شركتهاي بيمه در ايران

‏بيمه‏‌‏هاي‏ دولتي:

‏بيمه‏ ايران

‏بيمه‏ دانا

‏بيمه‏ البرزتاريخچه

‏شركت‏‌‏ سهـامي‌ بيمه‌ البـرز درارديبهشت‌ ماه‌ 1336 تشكيل‌ و درتاريخ‌ 5ر2ر1336 ط‌بق‌ مقررات‌ تصويب‌ نامه شماره‌ 25226 مورخ 12ر9‍ر‍1331 از وزارت‌ اقتصاد مجوز تاسيس‌ و شروع‌ بكار دريافت ‌مينمايد. تصويب‌ نامه ‌هيئت‌ وزيران‌ داير بر تاسيس‌ شركت‌ مزبور در تاريخ 8‍‏ر‏‍‏3ر‍1338 تحت‌ شماره‌ 4180 صادر و شركت‌ تحت‌ شماره‌ 6796 به‌ ثبت‌ رسيده‌ و شروع‌ بكار ميكند. سرمايه ‌شركت‌ در ابتداي‌ تاسيس‌ 50 ميليون‌ ريال‌ بوده‌ ولي‌ درسال‌ 1336 بواسطه ‌توسعه‌ امور شركت‌ سرمايه‌ آن‌ به‌ يكصد ميليون‌ ريال‌ افـزايش‌ داده‌ ميشـود كه‌ 60 د‏رصد‏ آن‌ نقدا" پرداخت‌ شده‌ و بقيه‌ تعهد شده‌ است‌ . رشته‌هاي‌ فعاليت‌ بيمه‌اي‌ شركت‌ عبارتست‌ از بيمه‌ آتشسوزي‌ ، باربري ‌، اتومبيل‌ " بدنه‌، شخص‌ ثالث‌ ، حوادث‌ ، مازاد مالي‌ و مازاد جاني‌ مسئوليت‌ مدني " ، عمر ، حوادث‌ " اشخاص " و مهندسي‌ مخصوص‌. در حال ‏حاضر‏ بيمه البرز در راستاي برنامه هاي توسعه و دوران بازسازي ، با 57 شعبه 843 نماينده 242 كارگزار و حدود هزارو س‏ی‏صد‏ نفر نيروي انساني در سراسر كشور به بسط و توسعه فرهنگ و فعاليتهاي بيمه‌اي ميپردازد.

دنلود مقاله درباره بيمه

دنلود مقاله درباره بيمه

‏شرکت 'ب‏ی‏مه‏ پارس‏ی‏ان‏' « سهام‏ی‏ عام » بر اساس قانون تأس‏ی‏س‏ موسسات ب‏ی‏مه‏ غ‏ی‏ردولت‏ی‏ و ط‏ی‏ مجوز شماره 5200 ب‏ی‏مه‏ مرکز‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ با سرما‏ی‏ه‏ اول‏ی‏ه‏ ‏ی‏ک‏ صد و شصت م‏ی‏ل‏ی‏ارد‏ ر‏ی‏ال‏ که تماماً پرداخت گرد‏ی‏ده‏ بود آغاز به کار کرد که اکنون سرما‏ی‏ه‏ شرکت به استناد قانون تجارت از محل مانده سو‏د‏ انباشته پا‏ی‏ان‏ سال مال‏ی‏ 1382 به مبلغ دو‏ی‏ست‏ م‏ی‏ل‏ی‏ارد‏ ر‏ی‏ال‏ افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏افت‏. موضوع فعال‏ی‏ت‏ شرکت عبارت است از :

دنلود مقاله درباره بيمه

دنلود مقاله درباره بيمهپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6D656434016810_1656704_5230.zip11.8k